top of page

PUBLIKACJE  NAUKOWE DR ALINY VOGELGESANG

Publikacje dr Alina Vogelgesang ekspert MLM

 

1.    A. Warzecha Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej, 4 Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2012, (202 strony) – pierwsza opublikowana w Polsce monografia naukowa z zakresu funkcjonowania sektora MLM/ DS. Książka uzyskała w październiku 2013 roku nagrodę im. Marcina Bieleckiego w kategorii Monografie z dziedziny nauk ekonomicznych nadawaną przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w  Nowym Sączu – 12 pkt KBN

 

2.    A. Vogelgesang, Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel marketingu w gospodarce polskiej i światowej ,WiS Opcjon, Gliwice 2015, 204 strony KSIĄŻKA AUTORSKA- 12 pkt KBN

3.    A. Vogelgesang „Potencjał Multilevel Marketingu”, WIS Opcjon, Gliwice 2016, KSIĄŻKA AUTORSKA- 12 pkt KBN

4.      Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji, pod red M. Zielińskiego i A. Warzecha, Prace Naukowe GWSP-seria Ekonomia, Tom 1,Gliwice2010 (157 stron)- 3 pkt KBN

5.    Kadry i Płace w przedsiębiorstwie, Red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński, Materiały Dydaktyczne GWSP, Gliwice 2011,(183 stron)- 3 pkt KBN

6.    Gospodarka i społeczeństwo wobec nowych dylematów i wyzwań w XXI wieku, A. Warzecha, Zeszyty Naukowe GWSP- seria Ekonomia i FiR, Tom 1 i 2, Gliwice 2013 (212  stron) publikacja po pozytywnej recenzji zatwierdzona do druku   - 3 pkt KBN

7.    Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, pod red. M. Król, A. Warzecha, M. Zielińskiego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014 (164 stron);  3 pkt KBN

8.    A. Warzecha-Wocka: Formy finansowania przedsięwzięć w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [w:] red naukowa E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Białystok 2003, str.118-130 – 5 pkt KBN

 

9.    A. Warzecha-Wocka: Strategia rozwoju Zakładów Aparatury Chemicznej „Chemet”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, czerwiec 2004, str.70-77- 8 pkt KBN

 

10.  I. Steinerowska –Streb, A. Warzecha-Wocka, L. Miszewski: Oczekiwania śląskich MŚP w związku z akcesją Polski do UE, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, maj 2004, str.69-80 -8 pkt KBN

 

11.  A. Warzecha-Wocka: Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr1-2/2003, nr1-2 /2004, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2005, str.15-23 1 pkt KBN

 

12.  A. Warzecha-Wocka, I. Steinerowska –Streb, L. Miszewski: Przygotowanie mikroprzedsiębiorstw do integracji europejskiej na przykładzie województwa śląskiego,[w:] red naukowa A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących, Bytom 2005, str.43-51 1 pkt KBN

 

13.  A. Warzecha-Wocka: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu,[w:] Pr  zb. pod red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowskiego Polska Gospodarka w UE innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, str.11-22 6 pkt KBN

 

14.  A. Warzecha-Wocka: Bariery funkcjonowania małych firm na podstawie badań w aglomeracji śląskiej,[w:] Małe przedsiębiorstwa-bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężenia red. nauk M.Miszewski, WSEiA, Bytom 2006 s.48-57 1 pkt KBN

 

15.  A. Warzecha-Wocka: Klimat biznesowy w odczuciu małych firm i mikroprzedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, czerwiec 2006,- 8 pkt KBN

 

16.  A. Warzecha-Wocka: „Czynniki ograniczające przygotowanie małych przedsiębiorstw budowlanych województwa śląskiego do integracji z Unią Europejską”, red. nauk A. Manikowski, A. Psyk; Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, Tom II, str. 327-333 3 pkt KBN

 

17.  A. Warzecha-Wocka, P. Ptak: Uwarunkowania polityczno-gospodarcze rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce polskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2008, str.193-201 1 pkt KBN

 

18.  A. Warzecha-Wocka: Myślenie strategiczne receptą na rozwój dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw, [w:] pod red K. Rędzińskiego i M. Zielińskiego; Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania, GWSP, Gliwice 2008 1 pkt KBN

 

19.  A. Warzecha-Wocka: Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania przez małe firmy budowlane, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, marzec 2008- 8 pkt KBN

 

20.  A. Warzecha-Wocka:  Wpływ otoczenia na rozwój małych firm budowlanych w transformującej się gospodarce w latach 1989-2006, [w:] pr zb pod red E. Michalskiego i St. Piochy Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008 3 pkt KBN

 

 

21.  Współautorka raportu Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce?, Raport FOR, Warszawa, listopad 2008

 

22.  A. Warzecha: Wyzwania i perspektywy rozwojowe rynku edukacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] red K. Rędziński, M. Łapot Edukacja w dobie przemian kulturowych, Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2009, str.583-593  3 pkt KBN

 

23.  A. Warzecha, M.Gola: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu,[w:] red naukowa L.Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor, Rozwój nauki społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2009, str.11-25 1 pkt KBN

 

24.  A. Warzecha: Rola i znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej i transformującej się, [w:] Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji, pod red M. Zielińskiego i A. Warzecha,  Prace Naukowe GWSP-seria Ekonomia, Tom 1,Gliwice 2010; str.36-51 3 pkt KBN

 

25.  A. Warzecha, M. Gola: Wolność gospodarcza a przedsiębiorczość, [w:] Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji, pod red M. Zielińskiego i A. Warzecha, Prace Naukowe GWSP-seria Ekonomia, Tom 1,Gliwice 2010; str.61-76 1 pkt KBN

 

26.  A. Warzecha: Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP, [w:] Wolność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, pr zb pod red P. Steca, GWSP, Gliwice 2010, str. 73- 86 3 pkt KBN

 

27.  A. Warzecha: Zastosowanie Multi Level Marketing, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, luty 2010- 8 pkt KBN

 

28.  A. Warzecha: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] „Zarządzanie rozwojem regionu-wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy”, Opole 2010; str. 147-169  3 pkt KBN

 

 

29.  A. Warzecha, P.Vogelgesang: Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej- przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego, Zeszyty Naukowe WSES, Zeszyt nr 8, WSES Ostrołęka 2010; str.117-131  3 pkt KBN

 

30.  A. Warzecha: Network marketing jako alternatywna forma przedsiębiorczości w Polsce w okresie dekoniunktury, Biuletyn PTE o. Gliwice, Gliwice, grudzień 2010  str.53-60

 

31.  A. Warzecha: Niechciane dziecko współczesnej ekonomii, „Network Magazyn”, nr 25/2010

32.  A. Warzecha: Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci., „Network Magazyn”, nr 27/2011

33.  A. Warzecha: Polityka personalna, [w:] Kadry i Płace w przedsiębiorstwie, red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński, Materiały Dydaktyczne GWSP, Gliwice 2011,str. 81-93 3 pkt KBN

34.  A. Warzecha: Marketing personalny,[w:] Kadry i Płace w przedsiębiorstwie, red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński, Materiały Dydaktyczne GWSP, Gliwice 2011,str.152-161- 3 pkt KBN

35.  A. Warzecha: Zabawki dla dużych dziewczynek górą w DS, „Network Magazyn”, nr 30/2012

36.  A. Warzecha: Lojalność pracownika a lojalność klienta na przykładzie przedsiębiorstw MLM, "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", SGH, Warszawa, nr 1(23), styczeń-marzec 2012, str. 61-85 6 pkt KBN

37.  A. Warzecha: Kreatywność w multi-level marketingu, [w:] "Ekonomia kreatywności. Jakość Kapitału Ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego" red nauk. A. Lipka, St. Waszczak, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE Katowice, Katowice 2012, str.172-184 6 pkt KBN

38.  A. Warzecha: Samozatrudnienie kobiet w network marketingu, [w:] "Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii" red nauk. E. Mieszajikina, Wydawnictwo WSPiA, Lublin 2012, str.177-189  3 pkt KBN

39.  A. Warzecha: Specyfika marketingu relacji w marketingu wielopoziomowym, Zeszyty Naukowe WSES, nr.10, Ostrołęka  2012, str.81-93 3 pkt KBN

40.  A. Warzecha: Koniunktura gospodarcza a rozwój przedsiębiorstw MLM, [w:] "Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji", red. nauk. E. Mieszajkina,  Wydawnictwo WSPiA, Lublin 2013, str. 11-27 – 3 pkt KBN

41.   A. Warzecha: Wieloznaczność języka na przykładzie multi-level marketingu, [w:] Language and The Environment, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2013, str. 55- 64 3 pkt KBN

42.  A. Warzecha: Efektywność marketingowych kampanii społecznych przeciwdziałających patologii, pod red. I. Bieńkowskiej, M. Fuli, M. Kitlińskiej-Król, F. Kubika, Wydawnictwo Scriptum, Kraków- Gliwice 2014, s.295-315; 3 pkt KBN

43.  A. Warzecha: Sprzedaż w network marketingu i rola lidera w procesie, [w:] Gospodarka i społeczeństwo wobec nowych dylematów i wyzwań w XXI wieku, Przegląd Nauk Stosowanych",Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, nr 1, Gliwice 2013, str. 93-104 http://gwsp.gliwice.pl/www/files/pns/PNS_01.pdf  – 3 pkt KBN

44.  A. Warzecha: Zarządzanie różnorodnością- płeć na rynku pracy, [w:] Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, pod red. M. Król, A. Warzecha, M. Zielińskiego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014; str.117-136 – 3 pkt KBN

45.  A. Vogelgesang " Społeczno-ekonomiczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorcy  marketingu wielopoziomowego MLM"[ w:] "Gospodarowanie zasobami w
przedsiębiorstwie- wybrane aspekty", "Przegląd Nauk Stosowanych",nr 2, Gliwice 2014, str. 104-121
http://gwsp.gliwice.pl/www/files/pns/PNS_02.pdf  - 3 pkt KBN

46.  A.Vogelgesang "Zachowania konsumentów a uwarunkowania społeczno-kulturowe na przykładzie działalności gospodarczej w ramach MLM" [w:] Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu,pod red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Przegląd Nauk Stosowanych,nr 3, Gliwice 2014,s. 113-124
http://gwsp.gliwice.pl/www/files/PNS_03_2014.pdf - 3 pkt KBN

47.  A. Vogelgesang ,Moralność w biznesie okiem mikro przedsiębiorcy MLM (Multi-level Marketingu) [w:] Moralność-formy obecności, pod red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, World Journal of Theoretical  and Applied Sciences, nr 1, Gliwice 2014
http://gwsp.gliwice.pl/www/files/WJOTAAS_nr_01.pdf - 3 pkt KBN

48.  A. Vogelgesang, Pokolenie Y a funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie sektora przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego( Multi level marketingu MLM)[w:] Współczesna polityka gospodarcza i społeczna, pod red. M. Król,  Przegląd Nauk Stosowanych, nr 4, Gliwice 2014,  s.65-79 http://gwsp.gliwice.pl/www/files/PNS_04_2014.pdf - 3 pkt KBN

49.  A. Vogelgesang , Etyka lidera MLM’u, Alter Business, nr 16, 2016, s.16-17

50.  A. Vogelgesang, Globalne mrowisko, AlterBusiness, nr 17, 2016, s. 22-23

51.  A. Vogelgesang , Firma MLM- Twój bezpieczny partner biznesowy, Alter Business , nr 18, 2016 , str. 13-14  http://alterbusiness.info/wp-content/uploads/2016/11/Alterbusiness.info-nr-18.pdf

52. A. Vogelgesang, Jakich klientów omijać w biznesie MLM? ,Network Magazyn ,nr. 38/2017,str. 74-75

53. A. Vogelgesang , Szklany sufit dla kobiet-czy jest w sprzedaży bezpośredniej? - Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, dn. 06.11.17 r. https://pssb.pl/industry-information/szklany-sufit-dla-kobiet-czy-jest-w-sprzedazy-bezposredniej

54. A. Vogelgesang, Dziesięć grzechów w branży DS/MLM , Network Magazyn, 18.12.2017, http://www.networkmagazyn.pl/dziesiec-grzechow-w-branzy-ds-mlm

55. A. Vogelgesang, Zjawisko slaktywizmu w biznesie MLM, Network Magazyn , 09.02.2018, http://www.networkmagazyn.pl/zjawisko-slaktywizmu-w-biznesie-mlm

56. A. Vogelgesang , Dlaczego nie akceptujemy osób z branży DS/MLM?, Network Magazyn , 23.02.2018, http://www.networkmagazyn.pl/dlaczego-nie-akceptujemy-osob-z-branzy-ds-mlm

57. A. Vogelgesang, Co pogrąża Twoją rekrutację w multi level marketingu?, Network Magazyn, 29.03.2018, http://www.networkmagazyn.pl/co-pograza-twoja-rekrutacje-w-multi-level-marketingu

58. A. Vogelgesang, Skuteczna duplikacja w biznesie MLM, Network Magazyn ,15.05.2018, http://www.networkmagazyn.pl/skuteczna-duplikacja-w-biznesie-mlm

59.A.Vogelgesang Jak w 6 krokach wybrać dobrą firmę MLM?, Network Magazyn, 06.06.2018, http://www.networkmagazyn.pl/jak-w-6-krokach-wybrac-dobra-firme-mlm

60. A. Vogelgesang, M. Maciejewski, Czy trzeba zgłaszać suplementy w polskim urzędzie?, Network Magazyn,06.12.2018

61.A. Vogelgesang, Multi Level Marketing. Przygoda czy projekt biznesowy?, Network Magazyn, 01.02.2019

62.A. Vogelgesang Polowanie w biznesie MLM czyli myśliwy vs jelenie, Network Magazyn, 04.03.2019

63. A. Vogelgesang,Biznes MLM. Jak nie wpaść w pułapkę „wielepnych”? Network Magazyn, 11.09.2019

64. A. Vogelgesang , Modern MLM w Nowej Erze-i-Press, Kraków 2020, ISBN 9788393852482, KSIĄŻKA AUTORSKA

 

 

 

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia:

 

 

  1. II 2015 – Certyfikat Rzetelności i kompetencji nadany przez Network Magazyn ( nagroda branżowa)

  2. X 2013 – Nagroda naukowa nagroda im. Marcina Bieleckiego w kategorii Monografie z dziedziny nauk ekonomicznych nadawaną przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w  Nowym Sączu

  3. X 2013 – Nagroda Rektorska Rektora GWSP za popularyzowanie  przedsiębiorczości w postaci multi level marketingu w społeczeństwie

  4. IX 2013 – najlepsza praca licencjacka z zakresu sprzedaży bezpośredniej w Polsce-  nagroda dla studentki Judyty Przybyły.pt "Formy przychodów uzyskiwane przez przedsiębiorstwa sektora MLM na przykładzie FM Group". – promotor Alina Warzecha

  5. XI 2009 – Nagroda Rektorska Rektora GWSP za działalność edukacyjną wśród młodzieży na rzecz przedsiębiorczości

  wybrane fragmenty prasowe o mnie:

 

.Oto lista najważniejszych publikacji naukowych mojego autorstwa, ukazującego się pod nazwiskami: Warzecha, Warzecha-Wocka, Vogelgesang:) mojego autorstwa w kolejności chronologicznej:

bottom of page